Obchodní podmínky, GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. ledna 2023

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby ing. Jana Salače, se sídlem Budovatelská 4801, Zlín 760 05 , PSČ: 760 01, IČ: 06233104 , zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Zlíně(dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

Objednat se lze e-mailem nebo telefonicky.

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a to písemně přes SMS nebo e-mailem.

Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Objednací lhůta

Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb je stanovena individuálně podle dané zakázky.

Splatnost cen

Splatnost služeb stanovuje datum na faktuře.

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace focení

Všechny druhy fotografování, probíhají na základě domluvy. V případě fotografování o víkendu je cena navýšena o 30%.

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.

V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Do 10-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem k předchozí domluvě.

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.

Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení.

Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Doba dodání fotografií je 8 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku.

Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 10 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě

Doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba jeden měsíc od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení.

Předání fotografií

Hotová zakázka se doručí klientům v jak v elektronické verzi prostřednictvím Dropboxu, případně jiné služby, které klient upřednostňuje na jejich emailovou adresu. Případně má-li klient zájem tak je možno také fyzicky na USB disku.

Odevzdání na fyzickém nosiči je možné osobně případně kurýrní či poštovní službou.

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného balíčku ve formátu JPG v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI!

Retuše

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

Pokročilejší retuše jako je vylepšení a sjednocení pleti apod. fotograf provádí v případě portrétního nebo pro promo focení

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Archivace fotografií

Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu dvou roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání.

Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím webových služeb.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci mé činnosti zpracovávám vaše osobní údaje v postavení správce osobních údajů, přičemž při takovém zpracování postupuji zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

AUTORSKÁ PRÁVA

Není-li písemně řečeno jinak tak všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.